about pic20
系上活動 

■ 系上活動

 

110 2系大會

0510餐旅

0426餐旅

0401餐旅

系大會 3110124專三說明會

1101117演講

1101020萬眾矚目豪情壯志

1101013演講

1013十年飯店人生行銷公關之路

1101013大學新鮮人解鎖航空業的神秘面紗

 

 

 

1100330餐旅專題講座 葉集豪先生洄瀾窩

about pic01