about pic20
課程與實習-課程相關-大學部

 

大學部 課程相關

檔案名稱下載

 110-1 學士班課表

download icon 04s

  自主學習學分辦法

  餐旅系自主學習學分認證申請表-專業證照

  餐旅系自主學習學分課程認證申請表-餐旅相關競賽

   (每學年第一學期12/31前、第二學期5/31前提出申請)

download icon 08s

download icon 02s download icon 02s

  專題研究手冊

download icon 04s

  餐旅系學生修課注意事項

download icon 04s

  109-2 學士班課表

download icon 04s

■ 進修學士班 課程相關

檔案名稱下載
  餐旅系學生修課注意事項

download icon 04s

  110-1進修學士班課表 download icon 04s

109-2進修學士班課表

download icon 04sabout pic01